JAN   FEB   MAR   APR   MAY   JUN   JUL   AUG   SEP   OCT   NOV         DAVE AWAY DAY / NIGHT
1   1   1   1   1 bvi 1   1   1   1   1   1           CHARTERS HOLS
2   2   2   2   2 bvi 2   2   2   2   2   2           sailing day
3   3   3   3   3 bvi 3   3   3   3   3   3           raft day
4   4   4   4   4 bvi 4   4   4   4   4   4           Skippering
5   5   5   5   5 bvi 5   5   5   5   5   5            
6   6   6   6   6 bvi 6   6   6 cowes 6   6   6            
7   7   7   7   7 bvi 7   7   7 week 7   7   7            
8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8            
9   9   9   9   9   9 iow 9   9   9   9   9           Soton Hols
10   10   10   10   10   10 iow 10   10   10   10   10           22/3 - 16/4
11   11   11   11   11   11 iow 11   11   11   11   11           19/6 - 3/9
12   12   12

ski

12   12   12 iow 12   12   12   12   12            
13   13   13 ski 13   13   13   13   13   13   13   13            
14   14   14 ski 14   14   14   14   14   14   14   14            
15   15   15 ski 15   15   15   15   15   15   15   15            
16   16   16 ski 16   16   16   16   16   16   16   16            
17   17   17 ski 17   17   17   17   17   17   17   17            
18   18   18 ski 18   18   18   18   18   18   18   18            
19   19   19 ski 19   19   19   19   19   19   19   19            
20   20   20   20   20 livery 20   20   20   20   20   20            
21 antig 21   21   21   21 cup 21   21   21   21   21   21            
22 antig 22   22   22   22   22   22   22   22   22   22            
23 antig 23   23   23   23   23   23   23   23   23   23            
24 antig 24   24   24   24   24 rti 24   24   24   24   24            
25 antig 25   25 rugby 25   25   25 rti 25   25   25   25   25            
26 antig 26   26 tour 26   26   26 rti 26   26   26   26   26            
27 antig 27   27 tour 27   27 london 27   27   27   27   27   27            
28 antig 28   28   28   28 paris 28   28   28   28   28   28            
29   29   29   29 bvi 29

bikes

29   29   29   29   29   29            
30   30   30   30 bvi 30   30   30   30   30   30   30            
31   31   31   31 bvi 31   31   31   31   31   31   31